preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brestje Sesvete

 > Natječaji
Natječaji

Natječaj

Autor: Administrator , 28. 1. 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
POTOČNICA 8. 10 360 SESVETE

KLASA:  112-01/21-01/07
URBROJ: 251-380-21-01
Sesvete, 27. siječnja 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20 ), Osnovna škola Brestje, Sesvete, dana 27. siječnja 2021. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za zapošljavanje kuhara/ice

 

  • 2 izvršitelja – m/ž, na neodređeno puno radno vrijeme

Vrsta ugovora: ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Prijevoz: u cijelosti 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20 ) i Pravilnikom o radu OŠ Brestje, – završena srednja škola – program kuhar, odnosno KV kuhar

Uz pismenu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – presliku diplome (svjedodžbe)
  3. preslika domovnice
  4. preslika rodnog lista
  5. elektronički zapis kandidata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ravnopravnom statusu (ne starije od 1 mjesec od dana objave natječaja)
  6. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona  o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rok.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka, s tima da je prije izbora po pozivu Povjerenstva, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.  Nepravodobne i nepotpune  prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Osnovne škole Brestje.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na razgovor s Povjerenstvom. Kandidati su obvezni pristupiti provjeri kompetencija putem razgovora (intervjua). Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te mjesto i vrijeme održavanja razgovora s Povjerenstvom objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Brestje, www.os-brestje-zg.skole.hr u rubrici Natječaji.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Brestje.

               Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Brestje, , da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine br. 42/18).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:

Osnovna škola Brestje, Potočnica 8. 10 360 SESVETE

s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA KUHARA/ICU".

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja 28.siječnja do 5.veljače 2021. godine.

Ravnatelj: 
mr.sc. Miše Kutleša
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Zastava škole

Spomenica OŠ Brestje

ODMORKO
Zimovanje
Kurikulum OŠ Btrestje

 

e-Dnevnik linkovi

OŠ Brestje u šk. godini 2016./2017. prešla je na E-dnevnik sustav.

Youtube kanal OŠ Brestje

KLIK - školski list

 

 

 

 

 

Brošura za roditelje

Brošura za roditelje - Informacije za roditelje o zlouporabi droga

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf

Infokup

 

Anketa
Ako mislim da ću na ispitu dobiti lošu ocjenu:

CMS za škole logo
Osnovna škola Brestje Sesvete / Potočnica bb, HR-10360 Sesvete / www.os-brestje-zg.skole.hr / ured@os-brestje-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju