preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brestje Sesvete

 > Natječaji
Natječaji

Natječaj

Autor: Administrator , 30. 4. 2021.

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
Osnovna škola Brestje
Sesvete, Potočnica 8
Tel: 01/2012-075

KLASA: 602-02/21-01/73
URBROJ: 251-380-21-01
Sesvete, 29.travnja 2021.

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – isr., 90/11/16/12., 86/12., 94/13. i 152/14, 07/17, 68/18) i članka 61. Statuta Osnovne škole Brestje,  Školskog  odbora Osnovne škole, održane dana 29. travnja 2021. godine na 3. sjednici Školskog odbora donio je

 

ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA

 

 1. Školski odbor Osnovne škole Brestje raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Brestje.
 2. Natječaj će se objaviti u „ Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Osnovne škole Brestje dana 30.04.2021. godine.
 3. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
 4. U skladu s člankom 61. Statuta Osnovne škole Brestje Školski odbor utvrdio je tekst natječaja  i uvjete koje ravnatelj/ica mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok do kojega se primaju prijave na natječaj i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti izviješteni  o imenovanju.
 5. Školski odbor na sjednici održanoj dana 29. travnja 2021 donio je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice (KLASA: 602-02/21-01/73, URBROJ: 251-380-21-01)

 

Predsjednica Školskog odbora
Ana Kordić, dipl.uč.

 


Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18) i članka 61. Statuta Osnovne škole Brestje, Školski odbor Osnovne škole Brestje raspisuje:

 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1.)
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika:

 • javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 • potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne  osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika
 • drugom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine:

 • javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina
 • drugom ispravom.

3. Iskustvo rada na projektima:

 • dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata
 • osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

Predsjednica Školskog odbora
Ana Kordić, dipl.uč.
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Zastava škole

Spomenica OŠ Brestje

ODMORKO
Zimovanje
Kurikulum OŠ Btrestje

 

e-Dnevnik linkovi

OŠ Brestje u šk. godini 2016./2017. prešla je na E-dnevnik sustav.

Youtube kanal OŠ Brestje

KLIK - školski list

 

 

 

 

 

Brošura za roditelje

Brošura za roditelje - Informacije za roditelje o zlouporabi droga

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf

Infokup

 

Anketa
Ako mislim da ću na ispitu dobiti lošu ocjenu:

CMS za škole logo
Osnovna škola Brestje Sesvete / Potočnica bb, HR-10360 Sesvete / www.os-brestje-zg.skole.hr / ured@os-brestje-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju